Kompresory, dúchadlá, ventilátory

Kompresory

Zabezpečujeme dodávku a uvedenie do prevádzky rôznych typov kompresorov na základe požiadaviek zákazníka.

Stlačený vzduch vzniká stlačením atmosférického vzduchu na požadovaný tlak pomocou strojno – technologických zariadení /kompresor, dúchadlo/. V princípe základným rozdielom medzi kompresorom a dúchadlom je, že kompresor dáva vyšší tlak a nižší prietok /nad 2,5 bar/ naopak dúchadlo dáva nižší tlak a vyšší prietok /do 2,5 bar/. Na základe tlakového rozdielu medzi kompresory radíme zariadenia, ktoré na výstupe prekračujú hranicu 200 kPa. Rozlišujeme dve základné kategórie kompresorov a to kompresory objemové a kompresory rýchlostné. V praxi najviac používané kompresory:

  • piestové kompresory /mazné – bezmazné kompresory/,
  • skrutkové kompresory /mazné – bezmazné kompresory/,
  • turbokompresory.

 

Dúchadlá

Zabezpečujeme dodávku a uvedenie do prevádzky rôznych typov dúchadiel na základe požiadaviek zákazníka.

Na základe tlakového rozdielu medzi dúchadlá radíme zariadenia, u ktorých tlak na výstupe neprekračuje hranicu 200 kPa a neklesá pod 10 kPa. Dúchadlá slúžia k doprave, stláčaniu alebo odsávaniu plynu a to vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe. Vzhľadom na to, že sa rotory vzájomne nedotýkajú, dopravované médium nie je pri doprave znečistenia olejom. Dúchadlá možno využiť na dopravu vzduchu prípadne neagresívnych plynov. Pre prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, na prácu s plynmi so zvýšenou vlhkosťou alebo s agresívnymi plynmi je nutné používať dúchadlá špeciálne na to upravené. Dúchadlá je vhodné použiť najmä v:

  • čistiarniach odpadových vôd /zvyšovanie obsahu kyslíka vo vode, udržiavanie baktérii/,
  • pneudopravy /doprava všetkých druhov sypkých materiálov/.

  

Ventilátory

Priemyselné ventilátory sú určené pre odsávanie vzduchu a pár pre priemyselné použitie. Dodávame axiálne a radiálne ventilátory vrátane inštalácie ako do potrubia tak aj na strechu.

  

Úprava stlačeného vzduchu

Poskytujeme komplexné riešenia pre úprava stlačeného vzduchu na základe požiadaviek zákazníka.

Cyklónové odlučovače – priemyselný stlačený vzduch nech je vyrobený akýmkoľvek kompresorom obsahuje pomerne veľké množstvá kvapalného kondenzátu, ktorý vzniká pri výrobe stlačeného vzduchu v kompresore. Odstránenie kondenzátu je dôležité, z dôvodu ochrany rozvodov stlačeného vzduchu a bezproblémového prietoku stlačeného vzduchu. Cyklónové odlučovače slúžia k separácii vody a oleja zo stlačeného vzduchu alebo plynu.

Filtrácia – stlačený vzduch na výstupe z kompresora obsahuje veľké množstvo rôznych nečistôt, oleja a prachových častíc. Tieto látky potom spoločne so stlačeným vzduchom vnikajú do rozvodov a koncových zariadení a následne skracujú ich životnosť alebo spôsobujú ich poškodenie, tým sa zvyšujú náklady na údržbu a prevádzku zariadení. Inštaláciou filtrov zodpovedajúcej kategórie tomuto nežiaducemu vplyvu zabránime.

Kondenzačné sušiče – slúžia na odstránenie vlhkosti zo stlačeného vzduchu. Vlhkosť, okrem toho, že sa vyzráža vo forme kondenzátu zostává v stlačenom vzduchu vo forme pary. Kondenzačné sušenie je založené na princípe ochladenia stlačeného vzduchu v sušiacej jednotke. Pri tomto procese dochádza ku kondenzácii vodnej pary. Všeobecne platí, že kondenzačné sušičky dosahujú tlakový rosný bod +3°C.

Adsorpčné sušiče – sa využívajú hlavne v prípadoch, kedy je potrebné dosiahnuť nízke hodnoty tlakového rosného bodu a to - 40 až - 80°C. Princípom adsorpčného sušenia je sušenie stlačeného vzduchu adsorpciou molekúl vody v kapilárach hygroskopickej náplne. Častokrát je jedinou možnosťou ako znížiť obsah vody v stlačenom vzduchu.

Membránové sušiče – stlačeného vzduchu vznikli ako alternatíva k vymrazovacím (kondenzačným) a adsorpčným sušičkám a je možné ich použiť v priemyselnej výrobe, zdravotníctve a potravinárskom priemysle. Ponúkajú mnoho výhod vzhľadom k tlakovému rosnému bodu a sú vhodné hlavne v pre menšie výkony.

Tlakové nádoby – vzdušníky sa dodávajú ako súčasť kompresorových staníc na akumuláciu a vyrovnávanie tlaku. Tlaková nádoba je navrhnutá ako prvotný odlučovač kondenzátu a plní aj úlohu dodatočného chladiča tlakového vzduchu. Tlakové nádoby sú dodávané v rôznych objemoch, v prevedení stojatá/ležatá nádoba.

 

Návrhy kompresorových staníc a potrubných rozvodov

Zabezpečujeme návrh, dodávku a montáž kompresorových staníc a potrubných rozvodov k dodaným alebo už existujúcim technologickým zariadeniam na základe požiadaviek zákazníka v súlade s platnými normami.

Máte na nás nejaké otázky? Určite nás kontaktujte zobraziť kontakty